วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย
1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ วช.
2. จัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

เนื่องจาก วช. กำหนดให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. สวนพ. จึงขอให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารรับรองผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเปิดรับข้อเสนอและแบบฟอร์มได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1kxb34kjZb313EDpsU_ZrcJN1nN4QRCAa

บันทึกข้อความดูได้ที่ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.