ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี 2563-2564

ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี 2563-2564

 ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี 2563-2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญ 8 ประเด็น (เอกสารประกอบ)

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trc.or.th (หัวข้อศูนย์ข้อมูลทุนวิจัย) หรือ รายละเอียดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่ และขอให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) จะได้ใบรับรองการอบรม (link online: https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/13082)
2. จัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 1 ฉบับ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัย (ขอให้คิดค่าบริหารโครงการร้อยละ 10 (ไม่รวมค่าตอบแทน) และงบดำเนินการร้อยละ 90) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สวนพ.
3. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการออกหนังสือนำส่งและดำเนินการกับแหล่งทุนต่อไป

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=kiNxRVbPR8.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.