บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โปรแกรมที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โปรแกรมที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ดังนี้

โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการตามแบบฟอร์มของ บพค.
2. จัดส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

เนื่องจาก บพค. กำหนดให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. สวนพ. จึงขอให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารรับรองผ่านระบบต่อไป และขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ใส่ความเห็น

Close Menu
X
Copyright Ⓒ 2019 by KMUTT. All rights reserved.