เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ในวงเงินที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 300 ล้านบาท

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรม พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ www.thaimediafund.or.th โดยเลือกที่หัวข้อ ลงทะเบียนเพื่อขอรับทุน
2. จัดทำข้อเสนอโครงการในรูปแบบ PDF และ MS. Word พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3. ให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการประสานงานกับกองทุนฯ ต่อไป

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimediafund.or.th หรือเข้าไปที่ คลิกที่นี่ และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.