ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)  และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/

การพิจารณาทุนดังกล่าวมีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง มีการดำเนินการในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการดังนี้ 1. แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ/ทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (สำหรับหน่วยงาน มจธ.) 2. Distinguished Visiting Professor / Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor) พร้อมบันทึกไฟล์ .doc, .docx และ .pdf ส่งที่เมล wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th และโปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผ่านคณะ/สำนัก มายัง สวนพ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อ สวนพ. จะได้รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการให้ทุนต่อไป เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. ข้อกำหนดสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)
2. แบบสมัครขอรับทุน (สำหรับอาจารย์/นักวิจัยที่ขอรับทุนกรอกข้อมูล)
3. Application Form for Distinguished Visiting Professor and Visiting Professor

ตารางรอบการพิจารณาโครงการ 

รอบการสมัคร รับข้อเสนอ พิจารณา-ประกาศผล ดำเนินการ รายงานผล
รอบที่ 1 บัดนี้เป็นต้นไป-31 ส.ค.63 ช่วงเดือน ต.ค.63 ตามช่วงเวลาที่ระบุในข้อเสนอโครงการ ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
รอบที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.64 ช่วงเดือน มี.ค.64 ตามช่วงเวลาที่ระบุในข้อเสนอโครงการ ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

หมายเหตุ หากส่งเอกสารไม่ทันในเวลาดังกล่าว จะขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 0-2470-9687

เอกสารบันทึกข้อความดูได้ที่คลิกที่นี่

 

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.