มจธ. ร่วมกับ บริษัทในเครือเบทาโกร จัดงานนำเสนอผลงานนักศึกษาโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)

มจธ. ร่วมกับ บริษัทในเครือเบทาโกร จัดงานนำเสนอผลงานนักศึกษาโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัทในเครือเบทาโกรได้ร่วมมือกันจัดตั้งสถานฝึกทักษะ โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่ออุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยมีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมี ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทในเครือเบทาโกร พร้อมด้วย พร้อมด้วย คุณธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของ มจธ. และผู้บริหารจากบริษัทในเครือเบทาโกร ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร ระดับปริญญาโท และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานโดยคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.