เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ที่สนใจขอรับทุนขอกรอกข้อมูลตามเอกสาร ดังนี้

  1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  2. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงในมจธ.)
  3. รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  4. Curriculum Vitae (CV)
  5. สำเนาเอกสารการศึกษา

       โปรดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งการรับสมัคร และพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด 3 ครั้ง สำหรับครั้งที่ 3 มีรอบการสมัครดังนี้

รอบการสมัคร พิจารณา-ประกาศผล เริ่มต้นสัญญา รายงานความก้าวหน้า สิ้นสุดสัญญา กรณีส่งเอกสารขอขยายเวลา
1 เม.ย. – 31 พ.ค. 63 ช่วงเดือน มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

 

หากส่งเอกสารไม่ทันในเวลาดังกล่าว จะขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศโครงการ พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470- 9687
Email :wannisa.mai@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.