กิจกรรม Research Career Development   ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community)  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่

กิจกรรม Research Career Development ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม Research Career Development ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community)

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่าย อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์รุ่นพี่เข้าร่วมบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ได้บอกเล่าความเป็นมาของ มจธ. ในอดีตซึ่งเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัย ฯ ในปัจจุบัน รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่าและความหมายต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ Assoc. Prof. Dr. George A. Gale, Head of Laboratory Conservation Ecology Program บรรยายเรื่อง The Role of Passion in Sustainable Researcher Career Path ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อประเทศ ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานของห้องเรียนวิศว์-วิทย์  และ KMUTT KOSEN ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล บรรยายเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และ ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและการทำงานกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาแบ่งปันประสบการณ์ทำงานในระดับประเทศ 

ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563 อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ (อายุงานตั้งแต่ 0-5 ปี) ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร โทร 0-2470-9651 

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.